ལས་སྒྲིབ་རྒྱུན་གཅོད་དང་རྣམ་འཇོམས་སོགས་བཞུགས།

བཀླགས་གྲངས། 95

དཀར་ཆག
༡ ལས་སྒྲིབ་རྒྱུན་གཅོད། ༢ རྣམ་འཇོམས། ༣ རྣམ་འཇོམས་ཁྲུས། ༤ བཀའ་བསྒོ། ༥ བཀའ་བསྒོ་བྱེད་ཚུལ། ༦ པར་བྱང་སྨོན་ཚིག

Menu