གསུར་དང་ཆུ་གཏོར་འཆི་བླུ་སོགས་བཞུགས།

བཀླགས་གྲངས། 201

དཀར་ཆག

༡ གླུད་གཏོར། ༢ འཆི་བསླུ། ༣ གསུར་བསྔོ། ༤ གསུར་མཆོད་བསྡུས་པ། ༥ དཀར་གསུར་དམར་གསུར། ༦ དམར་མཆོད་ཀྱི་དོད་སོགས་ཆོས་ཚན་༡༧བཞུགས།

Menu