རྫོགས་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་འཇིགས་བྲལ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ།

༈ རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་བྲལ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་སྲིད་གསུམ་དབང་སྒྱུར་མཚུངས་པ་མེད་པའི་སྡེ་ཆེན་པོ་ནི། ལྷོ་ཕྱོགས་གྱི་ཙ་རི་ཏྲ་དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འགྲོ་རང་བཞིན་གྱིས་འདུ་བའི་གནས་མཆོག་ཏུ།

(more…)

རྫོགས་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ།

༈ རྫོགས་ཆེན་མཆོག་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་རིགས་བདག་པདྨ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཛིན་ནམ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད་དབང་པོ་ནི། ཨོ་རྒྱན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་བསླུ་མེད་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་ལུང་གིས་ཇི་ལྟར་སྐབས་དབྱེ་བ།

(more…)

རྫོགས་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ།

༈ རྫོགས་ཆེན་མཆོག་སྤྲུལ་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེའམ་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་གྲུབ་པ་རྩལ་ནི། སྤྱིར་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་གི་སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་ལས་ནམ་ཡང་གཡོ་བ་མེད་པ་ཞིག་སྤྲུལ་པ་གྲངས་མེད་སྟོན་པ་ལྟར།

(more…)

རྫོགས་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ངེས་དོན་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ།

༈ རྫོགས་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ངེས་དོན་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ་ཨ་ཏི་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནི། སྤྱིར་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དམིགས་པ་མེད་པའི་མཁྱེན་བརྩེ་དང་ནུས་པ་ལ་དབང་འབྱོར་བས།

(more…)

རྫོགས་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཛིན།

༈ རྫོགས་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཛིན་མཐུ་སྟོབས་དབང་པོ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ནི། གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ་དགོངས་པ་ཕྱོགས་པའི་ཚེ།

(more…)

རྫོགས་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་གྲུབ་དབང་པདྨ་རིག་འཛིན།

༈  གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་པ་ཆེན་པོ་པདྨ་རིག་འཛིན་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་གྲུབ་པའི་དབང་པོ་འདི་ཉིད་ངེས་པའི་དོན་དུ་སྔོན་བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་གོང་རོལ་ནས་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་དཀའ་བ་སྤྱད་པའི་དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་ནས་གྲངས་མེད་གསུམ་གྱི་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་བདུན་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་ཡོངས་སུ་མཉེས་པར་མཛད་པའི་རྗེས།

(more…)

Menu