འཛམ་གླིང་གྲགས་ཅན་མི་སྣ།

ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་བྷ་ར་ཨོ་བྷ་མ།

བྷ་ར་ཨོ་བྷ་མ་ཡི་ཕ་ལགས་ནི་མི་རིགས་ཤ་མདོག་ནག་པོ་དང་མ་ལགས་ནི་མི་རིགས་ཤ་མདོག་དཀར་པོ་གཉིས་ཀྱི་བུ་རུ་ ༡༩༤༡ ལོར་ཨ་རིའི་ཧ་ཝ་ཡེ་ཞེས་པའི་མངའ་སྡེ་ནང་འཁྲུངས། དེ་ནས་ཧ་ཝ་ཡེ་དང་ཧིན་རྡི་ཉེ་ཤི་ཡ་སོགས་ནས་ཚར་ལོངས་བྱུང་ཞིང༌། ཨ་རིའི་ཀོ་ལོན་བྷེ་ཡ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ནས་སློབ་མཐར་ཕྱིན་རྗེས་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་ཀ་བྱས་ཡོད་པ་དང༌། རྗེས་སུ་ཨ་རིའི་ཧ་ཝ་ཊི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ནས་ཁྲིམས་ལུགས་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ཤིང༌། ༢༠༠༤ ལོར་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མིར་འོས་འདེམས་བྱུང་ཡོད།

ཤར་མི་ཉག་པ། འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ནས་སྤེལ།

རྒྱ་གར་གྱི་ཡབ་ཆེན་དམ་པ་མ་ཧཱ་མ་གྷན་དྷི་མཆོག

རྒྱ་གར་གྱི་ཡབ་ཆེན་དམ་པ་མ་ཧཱ་མ་གྷན་དྷི་མཆོག་ནི་༡༨༦༩ལོར་རྒྱ་གར་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་མངའ་སྡེ་གྷོའུ་ཇི་རཱ་ཐི་ཡི་བྷིར་བྷན་ཌར་ཞེས་པའི་ས་ཆ་རུ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང་། མངའ་སྡེ་དེའི་ནང་སློབ་སྦྱོང་རིམ་པར་གནང་རྗེས།

(more…)

Menu