ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡  ཚེས་ ༢༢ གཟའ་ཟླ་བ།

དཔེ་མཛོད།

སྔ་འགྱུར་བསྟན་རྒྱས་སྨོན་ལམ་སོགས་བཞུགས།

Dzogchen 19

དཀར་ཆག
༡ སྔ་འགྱུར་བསྟན་རྒྱས་སྨོན་ལམ། ༢ རྫོགས་ཆེན་བསྟན་རྒྱས་སྨོན་ལམ། ༣ རྫོགས་ཆེན་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས། ༤ གནས་བསྟན་ཕྱག་མཆོད། ༥ སྦྱིན་པའི་ཚིགས་བཅད་སོགས་བཞུགས།