ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡  ཚེས་ ༢༢ གཟའ་ཟླ་བ།

དཔེ་མཛོད།

གུ་རུའི་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་བཞུགས།

Dzogchen 12

དཀར་ཆག
༡ གུ་དྲག་སྒྲུབ་ཐབས། ༢ རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ། ༣ རབ་གནས་སྒྲུབ་ཆོག ༣ རབ་གནས་བསྡུས་པ། ༤ བརྟན་ཞུགས་འདོད་གསོལ། ༥ ཐར་མདོའི་ཆོ་ག་སོགས་ཆོས་ཚན་༡༣ བཞུགས།